• O katedri

  Na Katedri postoje četiri naučne grupe od kojih se tri bave obradom signala: obradom slike, govora i biomedicinskih signala, dok četvrta grupa proučava savremene informaciono-komunikacione tehnologije (IKT). Katedra je učesnik više domaćih i stranih projekata i sarađuje sa velikim brojem preduzeća u zemlji i inostranstvu.

 • BENEFIT (2017-2020)

  Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs

  BENEFIT

  Cilj projekta: Učiniti studijski program telekomunikacija atraktivnijim i obučiti nove generacije inženjera telekomunikacija spremnih da se uhvate u koštac sa novim izazovima koje ova oblast donosi. Glavni aspekti rada na projektu BENEFIT biće: kooperacija fakulteta i industrije u cilju modernizacije studijskog programa, inoviranje metodologije nastave, alata i opreme i implementacija obuka kako za profesore tako i za studente.

 • Predikcija izloženosti stanovništva Novog Sada nejonizujućem zračenju iz radio-frekvencijskog opsega (2017-2018)

  PINZ

  Cilj projekta: Obezbeđivanje uvida u procenjene nivoe nejonizujućeg zračenja i jednostavno sagledavanje uticaja novih predajnika na ukupnu izloženost populacije. Predloženom programskom podrškom omogućava se objektivna evaluacija promena u konfuguraciji izvora nejnozujućih zračenja (dodavanje predajnika, povećavanje predajne snage, itd.) na rezultujući nivo nejonizujućeg zračenja.

 • CEVAS

  CABUNS

  Dve grupe sa katedre - grupa za obradu govora i grupa za obradu biomedicinskih signala - su deo prvog i jedinog centra izuzetnih vrednosti na FTN: Centra za vibro-akustičke sisteme i obradu signala (CEVAS).

 • SENSIBLE (2017-2021)

  Sensor Intelligence in Built Environment

  Cilj projekta je razvoj novih metoda za akviziciju, komunikaciju i obradu heterogenih podataka velikog obima (Big Data) prikupljenih iz domena pametnih zgrada (fokus je na ne-rezidencijalnim objektima kao što su poslovne zgrade, tržni centri, aerodromi, sportski objekti, itd). Naslanjajuci se na napredne tehnike akvizije signala, komunikacije i ekstrakcije korisnih informacija, cilj projekta je definisanje arhitekture za monitoring, kontrolu, odlučivanje i aktivno delovanje u domenu koji će predstavljati tzv. Smart Sensing rešenje za ne-rezidencijalne zgrade budućnosti. Projekat će adresirati ove ciljeve sledećim pristupima:
  1) novim informaciono-vodjenim dizajnom senzora koji povezuju tehnologiju sa ljudima i informacijama,
  2) novim Internet of Everything komunikacionim protokolima za distribuiranu detekciju i estimaciju stanja sistema,
  3) inteligentnim tehnikama obrade podataka.

 • CABUNS (2016-2019)

  Centralna Audio Biblioteka Univerziteta u Novom Sadu

  CABUNS

  CABUNS projekat je osmišljen sa ambicijom da se primenom razvijenih govornih tehnologija obogati standardna univerzitetska biblioteka u vidu paralelne audio-biblioteke. Ovakvo unapređenje predstavlja inovaciju u univerzitetskom obrazovanju i povećava dostupnost literature upotrebom govornih tehnologija.

 • DANSPLAT (2016-2019)

  Platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije

  DANSPLAT

  Opšti cilj projekta DANSPLAT je širenje primene govornih tehnologija u Dunavskom regionu, sa posebnim naglaskom na automatsko prepoznavanje govora i konverziju teksta u govor, uz podršku alternativne augmentativne komunikacije. Projekat je fokusiran na mobilne telefone kao najveći poligon primene govornih tehnologija za multimodalnu komunikaciju čovek-mašina.

 • ADVANTAGE (2014-2018)

  Napredne komunikacije i procesiranje informacija u pametnim elektroenergetskim mrežnim sistemima

  ADVANTAGE

  ADVANTAGE projekat bavi se istraživanjem u oblasti telekomunikacija, odnosno novih tehnologija za primene pre svega u pametnim elektroenergetskim mrežama, ali i pametnim gradovima i pametnim kućama, baziranih na masivnim senzorskim sistemima koji bi u budućnosti trebalo da mere i prate razne parametre. U pitanju je FP7 projekat kod kojih je glavna ideja razmena stručnjaka između učesnika projekta i zajednička kolaboracija.

 • QoSTREAM (2012-2016)

  Video Quality Driven Multimedia Streaming in Mobile Wireless Networks

  QoSTREAM

  Projekat QoSTREAM ima za cilj unapređenje efikasnosti prenosa multimedijalnog sadržaja. Istražuje algoritme kompresije videa, kodovanja, njihovoj implementaciji za mobilne uređaje i drugo. U pitanju je FP7 projekat kod kojih je glavna ideja razmena stručnjaka između učesnika projekta i zajednička kolaboracija.