Komunikacioni sistemi
 • Naziv predmeta: Komunikacioni sistemi
  ESPB: 7
  Studije: Osnovne strukovne studije
  Smer: Elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Nikša Jakovljević
  Asistent: Slobodan Jošić

 • Sadržaj predmeta

  Ovaj predmet se bavi matematičkim modelovanjem i analizom telekomunikacionih signala i sistema. Posebna pažnja je posvećena analizi signala na računaru, odnosno konverziji analognog signala u digitalni, Fourierovoj transformaciji i njenoj implementaciji na računaru. Pored toga analiziraju se i sistemi za modulaciju kako analogni, tako i digitalnih signala kao što su AM, FM, ASK, FSK i PSK. Deo vremena je posvećen projektovanju digitalnih filtara kao jednog od delova savremenih sistema za prenos signala.

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze obuhvataju izveštaje sa 10 laboratorijskih vežbi (10 × 5 poena) i dva teorijska testa (2 × 10 poena). Da bi student mogao izaći na ispit treba da prikupi barem 30 poena. Ispit je obavezan i nosi 30 poena, polaže se u pismenoj formi, a čini ga kombinacija nekoliko teorijskih pitanja i zadataka. Pismeni ispit se smatra položenim ukoliko je na njemu sakupljeno barem 15 poena.