Komunikacione mreže
 • Naziv predmeta: Komunikacione mreže
  ESPB: 7
  Studije: Osnovne strukovne studije
  Smer: Elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Tamara Škorić
  Asistent: Tamara Škorić
  Konsultacije: petak u 9h

 • Sadržaj predmeta

  U okviru predmeta predviđeno je da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima vezanim za telekomunikacione i računarske mreže. U uvodnom delu studenti se upoznaju sa OSI modelom: fizički nivo-medijumi, linijsko kodovanje; nivo podataka- detekcija greške i ARQ procedura, višestruki pristup medijumu; mrežni sloj – pronalaženje putanje, transportni sloj kao i slojevi sesije, prezentacije i aplikacije. Detaljnije se obrađuju i transportni sistemi (PDH, SDH i OTN) kao i sinhroni prenos. Za izvođenje računarskih mreža koristi se Matlab programski paket i WireShark.

 • Način polaganja

  Bodovi prikupljeni na računarskim vežbama nose 30% ocene. Ispit je moguće polagati preko kolokvijuma.