Osnove radio i mobilnih komunikacija
 • Naziv predmeta: Osnove radio i mobilnih komunikacija
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
  Nastavnik: Milan Narandžić
  Asistent: Tijana Devaja

 • Sadržaj predmeta

  Razvoj radio-komunikacija. Osobine elektromagnetskih talasa. Funkcija prenosa radio-veze. Antene, osobine i parametri. Propagacija EM talasa, slabljenje u slobodnom prostoru, uticaj Zemlje, atmosfere i jonosfere na propagaciju talasa. Feding. Diversiti tehnike prenosa. Tehnike višestrukog pristupa (FDMA, TDMA, CDMA). Pregled i sistematizacija mobilnih radio-sistema. Konvencionalne radio-mreže. Karakteristike savremenih mobilnih radio-mreža: mobilna telefonija (GSM), tranking sisemi (TETRA), DECT, Radio-LAN. Satelitski mobilni sistemi. Razvoj mobilnih sistema radio-veza (UMTS).

 • Način polaganja

  Pismeni deo ispita čine zadaci i teorija (70% ocene), a praktični deo čine laboratorijske vežbe (20% ocene) i test (10% ocene). Neobavezno: domaći zadaci (10% ocene) i kolokvijum (35% ocene).