Akustika i audio-tehnika u saobraćaju
 • Naziv predmeta: Akustika i audio-tehnika u saobraćaju
  ESPB: 4
  Studije: Master akademske studije
  Smer: Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
  Nastavnik: Vlado Delić
  Asistenti: Slobodan Jošić

 • Sadržaj predmeta

  Predmet podiže kompetencije studenata koje su od interesa za poslove inženjera u oblastima saobraćaja, automobilske industrije, medija, arhitekture i zaštite životne sredine... Studenti stiču znanja o audio signalima, pre svega o buci i govoru. Razumeju razlike zvuka u otvorenom i zatvorenom prostoru i umeju da ocene akustički ambijent u pogledu razumljivosti govora, kvaliteta muzike i nivoa buke. Nauče da izaberu i postave audio-tehniku za snimanje govora, muzike ili ambijentalnog zvuka. Umeju da mere i suzbijaju buku, projektuju zvučnu zaštitu, akustičku obradu i ozvučavanje prostora. Na kraju upoznaju i govorne tehnologije koje se koriste za komunikaciju čovek-mašina u saobraćaju.

  - Fizičke karakteristike zvuka (zakonitosti nastajanja i prostiranja zvučnih talasa).
  - Percepcija zvuka i uticaj na čoveka (čujno područje; karakteristike govora, muzike i buke).
  - Akustika prostorija (apsorpcija/reverberacija, akustički kvalitet profesionalnih prostora).
  - Elektro-akustički pretvarači (mikrofoni, zvučnici i slušalice) i snimanje audio signala (govor, muzika i buka; izbor i postavke mikrofona).
  - Buka (izvori i putevi širenja buke, karakteristike buke, proračun nivoa buke i metode zaštite od buke).
  - Saobraćajna buka (drumska, železnička i avio buka; monitoring i mapiranje buke; zaštita od saobraćajne buke).
  - Instrumentacija za merenje i analizu buke (fonometri, filtri, spektar buke (N-krive), dozimetri, softver).
  - Primena govornih i audio tehnologija u sistemima za navigaciju (ASR i TTS, GPS, RDS – digitalni radio).

 • Način polaganja

  Testovi i semestralni rad, kolokvijum i ispit.