Računarske komunikacije
 • Naziv predmeta: Računarske komunikacije
  ESPB: 6
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Živko Bojović
  Asistent: Tijana Devaja

 • Sadržaj predmeta

  - Uvod. Analogni i digitalni prenos
  - Vrste prenosa: Asinhroni i sinhroni prenos, modemski prenos i xDSL tehnologija
  - Referentni modeli: ISO OSI referentni model i TCP IP protokol stek
  - Fizički nivo: Vrste i karakteristike prenosnih medijuma
  - Nivo voda podataka: Kontrola greške, kontrola toka: ARQ mehanizmi
  - MAC protokoli: IEEE 802.3, WLAN. LAN topologije i uređaji hub, bridge i switch
  - Mreža sa komutacijom paketa
  - Mrežni nivo: IP protokol, ruter
  - Rutiranje: RIP, OSPF, BGP
  - Kontrola zagušenja i balansiranje opterećenja na L2 i L3 sloju
  - Protokoli transportnog sloja TCP, UDP
  - Mrežne aplikacije: HTTP,HTTPS, E-mail (SMTP, POP,IMAP, DNS, SIP, FTP,...)
  - Upravljanje računarskim mrežama: SNMP
  - Kriptografija i zaštita u računarskim mrežama

 • Način polaganja

  Projektni zadatak – 30 poena. Zadaci – 30 poena (dva kolokvijuma). Završni ispit – 40 poena.