Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
 • Naziv predmeta: Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
  ESPB: 7
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Nikša Jakovljević  (Miodrag Milić)
  Asistent: Miodrag Milić i Aleksandar Minja

 • Sadržaj predmeta

  Uvod u objektno-orijentisano programiranje i programski jezik C++ te primena istih u implementaciji algoritama i protokola iz oblasti telekomunikacije i obrada signala.

 • Način polaganja

  Ispit može da se položi na dva načina: preko kolokvijuma ili polaganjem kompletnog ispita. Tokom izvođenja nastave, studenti koji pohađaju nastavu mogu da polažu dva kolokvijuma. Prvi kolokvijum se održava polovinom semestra, obuhvata prethodno obrađeno gradivo i nosi najviše 40 bodova. Drugi kolokvijum se održava na kraju semestra, obuhvata preostalo gradivo I nosi najviše 60 bodova. Svaki kolokvijum se sastoji iz dva dela: teorijskog testa i praktičnog zadatka. Oba dela se polažu na računaru. Student koji položi oba kolokvijuma, tj. osvoji barem 50% bodova na svakom od kolokvijuma, položio je ispit, a ocena se dobije sabiranjem osvojenih bodova. Studenti koji ne izađu na kolokvijume, ne polože jedan od kolokvijuma ili ne budu zadovoljni ocenom dobijenom preko kolokvijuma, mogu da polažu ceo ispit. Način održavanja ispita je isti kao i kolokvijuma (test i zadatak), ali je ispitom obuhvaćeno kompletno gradivo.