Obrada biomedicinskih signala
 • Naziv predmeta: Obrada biomedicinskih signala
  ESPB: 6
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnici: Dragana Bajić i Olivera Šveljo
  Asistent: Tamara Škorić

 • Sadržaj predmeta

  Organizam kao skup senzora, aktuatora i prenosnih puteva. Vrste i primeri biomedicinskih signala sa naglaskom na kardiovaskularne Osnovne procedure predobrade. Izvedeni signali – PI, HR, SBP, DBP, MBP, QT. Primeri analize 1D signala – kompresija EKG, Poenkare plot, beskonačno diferencijalno klipovanje. Za ilustrativne primere na vežbama koriste se, sa dozvolom vlasnika, signali kardiovaskularnih pacijenata i laboratorijskih životinja, kao i signali koji se snimaju tokom izvođenja vežbi. Ukoliko se steknu uslovi održaće se stručna ekskurzija radi upoznavanja sa opremom u bolnici Bežanijska kosa i u Laboratoriji za kardiovaskularnu farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

  Tomografski signali: Radonova transformacija kao osnov višedimenzionalne dijagnostike: - sinogrami, teorijske osnove, aplikacije. Principi rekonstrukcije preseka – filtrirana obrnuta projekcija, Furijeova teorema o slojevima, iterativne procedure. Eksponencijalna Radonova transformacija. Primena Radonove transformacije kod različitih načina generisanja tomografskih slika - CT, SPECT, gama kamera; princip formiranja slike kod PET, elektronski kolimator, eliminacija slabljenja; NMR – karakteristični signali; Principi ultrazvučne vizualizacije. U okviru stručne ekskurzije Centru za imidžing (Sremska Kamenica) posmatra se CT, PET, NMR, ultrazvučna oprema i digitalni mamograf.

 • Način polaganja

  Ispit je pismeni. Opciono kolokvijumi. Laboratorijske vežbe učestvuju u formiranju ocene do 30%.