Modelovanje i simulacija komunikacionih sistema
 • Naziv predmeta: Modelovanje i simulacija komunikacionih sistema
  ESPB: 7
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Milan Narandžić
  Asistent: Aleksandar Minja

 • Sadržaj predmeta

  Upoznavanje sa predmetom. Uvod u MATLAB. Kratko ponavljanje osnovnih koncepata u MATLAB-u: skript fajlovi, funkcije, vektori i matrice, korisne ugrađene funkcije. Intuitivni uvod u signale u komunikacijama: signal kao nosioc informacije, analogni i digitalni signali, signali u osnovnom opsegu i modulisani signali, snaga signala, spektar signala, spektralna efikasnost. Generisanje signala u MATLAB-u. Intuitivni uvod u komunikacione kanale, prenosni medijumi: žični i bežični prenos, šum u kanalu, osnovni modeli kanala: kanal sa gausovim šumom, odnos signal šum u kanalu. Napredniji modeli komunikacionih kanala i njihovi parametri. Generisanje modela kanala u MATLAB-u. Osnovni model komunikacionog sistema. Opis i redosled pojedinih blokova na predajnoj i prijemnoj strani. Implementacija bazičnog modela komunikacionog sistema u MATLAB-u. Postupci izračunavanja verovatnoće greške u prenosu, bitske verovatnoća greške i verovatnoće greške poruke kroz simulacione eksperimente. Izvor signala. Osnovi kompresije signala. Algoritmi za kvantizaciju i kompresiju signala u MATLAB-u. Osnovni principi i realizacije zaštitnog kodovanja informacija. Algoritmi za zaštitno kodovanje u MATLAB-u. Osnovni principi i realizacije kodova za detekciju grešaka. Algoritmi CRC kodovanja u MATLAB-u. Osnovni principi digitalnih modulacija. Primeri modulacionih šema i implementacija u MATLAB-u. Osnovni principi dizajna komunikacionih prijemnika. Postupak ekvalizacije. Primeri implementacije ekvalizatora u MATLAB-u. Osnovni principi simulacije kompletnog komunikacionog sistema. Primeri implementacije osnovnih komunikacionih sistema u MATLAB-u. Izvođenje simulacionih eksperimenata i prikaz u MATLAB-u.

 • Način polaganja

  Laboratorijske vežbe (30% ocene) i pismeni deo ispita (70% ocene).