Digitalna obrada slike
 • Naziv predmeta: Digitalna obrada slike
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Tatjana Lončar Turukalo
  Asistent: Ivan Lazić

 • Sadržaj predmeta

  Cilj predmeta je da pruži studentima znanja neophodna da ovladaju savremenim algoritmima digitalne obrade slike. Studenti će kroz teorijski i praktičan rad naučiti kako da primene tehnike digitalne obrade slike. Stiču se znanja iz oblasti obrade slike za prikaz ili specifičnu applikaciju, restauraciju slike i izdvajanje karaktersitičnih atributa iz slike. Pokrivaju se sledeće teme:
  - Uvod u digitalnu obradu slike
  - Osnovni pojmovi u obradi slike
  - Poboljšanje slike u prostornom domenu
  - Poboljšanje slike u frekvencijskom domenu
  - Restauracija slike
  - Obrada slike u boji i pseudokolor obrada slike
  - Kompresija slike
  - Morfološka obrada slike
  - Segmentacija slike

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze (obavezne): kolokvijumi sa računarskih vežbi, projekat. Ispitne obaveze: pismeni deo ispita.