Digitalne modulacije
 • Naziv predmeta: Digitalne modulacije
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Milan Narandžić (Mladen Kovačević)
  Asistent: Miloš Radosavljević (Veljko Boljanović)

 • Sadržaj predmeta

  - Osnovni tipovi modulacija i primeri digitalno modulisanih signala,
  - Vektorska reprezentacija signala (bazis funkcija, ortogonalizacija, geometrijska karakterizacija signala, šuma, i postupka demodulacije)
  - Optimalni prijemnik digitalnog signala (prilagođeni filtar, optimalnost u slučaju belog Gausovog šuma, korelacioni prijemnik)
  - Digitalna amplitudska modulacija (opšti oblik signala, ASK, verovatnoća greške u AWGN kanalu, spektralna efikasnost, fazna i frekvencijska sinhronizacija)
  - Digitalna fazna modulacija (opšti oblik signala, PSK, verovatnoća greške u AWGN kanalu, spektralna efikasnost, diferencijalna PSK),
  - Kombinovana amplitudsko-fazna modulacija (opšti oblik signala, QAM, verovatnoća greške u AWGN kanalu, spektralna efikasnost)
  - Digitalna frekvencijska modulacija (opšti oblik signala, FSK, verovatnoća greške u AWGN kanalu, spektralna efikasnost)
  - Poređenje osnovnih tipova modulacija
  - OFDM
  - Prenos signala u proširenom spektru (direktna sekvenca – opšti oblik signala, prijemnik signala i analiza uticaja šuma i uskopojasne smetnje, frekvencijsko skakanje)

 • Način polaganja

  Pismeni deo ispita čine teorijska pitanja i zadaci (90% ocene), a praktični deo ispita čine laboratorijske vežbe u Matlab - u (10% ocene).