Digitalni filtri
 • Naziv predmeta: Digitalni filtri
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Nikša Jakovljević
  Asistenti: Milan Sečujski i Tijana Delić

 • Sadržaj predmeta

  Na predmetu se izučavaju praktični i teorijski aspekti neophodni za analizu i projektovanje digitalnih filtara. Posebna pažnja je posvećena projektovanju filtara. Što se tiče FIR filtara izučavaju se osnovne metode njihovog projektovanja i to: odabiranjem u frekvencijskom domenu, primenom prozorskih funkcija i optimalnom metodom. Kod IIR filtara pored ad hoc metode projektovanja filtara, značajna pažnja je posvećena kako da se od analognog prototipa (Butterworthovog, Čebiševljevog I i II tipa, eliptičnog) pomoću bilinearne i impulsno invarijantne transformacije dobije odgovarajući digitalni filtar. Vrlo važan deo u proceduri projektovanja filtara predstavlja izbor odgovarajuće strukture realizacije kao i analiza efekata konačne dužine reči. Pored standardnih filtara deo predavanja je posvećen adaptivnim i multirate sistemima.

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze čine 2 teorijska testa (2 × 10 poena) i jedan računarski test (1 × 10 poena). Za izlazak na ispit neophodno je prikupiti najmanje 10 poena na osnovu predispitnih obaveza. Pismeni deo ispita se sastoji od 2 zadatka (2 x 20 poena) i 2 teorijska pitanja (2 x 15 poena). Ispit je obavezan i smatra se položenim ukoliko je osvojeno barem 20 poena iz zadataka i barem 15 poena iz teorije. U toku semestra se organizuje i jedan kolokvijum na kome studenti imaju priliku da urade zadatke vezane za prvi deo gradiva, čime stiču pravo da na pismenom ispitu ne rade oba zadatka već samo onaj iz preostalog dela gradiva. Kolokvijum nosi 20 bodova, a za studente koji ga polože, ispit nosi (preostalih) 50 bodova. Kolokvijum se ne smatra predispitnom obavezom.