Obrada slike u medicini
 • Naziv predmeta: Obrada slike u medicini
  ESPB: 4
  Studije: Master akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Vladimir Petrović
  Asistent: Vladimir Ostojić

 • Sadržaj predmeta

  Predmet se bavi primenom savremenih metoda obrade i analize medicinskih slika. Cilj je da se studenti upoznaju sa osnovnim pravcima razvoja kompjuterske vizije u medicini i steknu iskustvo na rešavanju konkretnih problema iz analize i obrade medicinskih slika. Početna predavanja pokrivaju osnovne pojmove kao i neke od najmoćnijih alata u analizi slike: multiveličinsku analizu i optimizaciju. Obrada medicinske slike je prikazana na praktičnom primeru obrade digitalnih rendgen snimaka za dijagnostički prikaz. Naprednija predavanja pokrivaju kompleksne algoritme: registraciju – uspostavljanje geometrijske korespondencije među slikama, segmentaciju – podelu slike na smišljene celine i modeliranje oblika i pojave u medicinskim slikama.

  Tokom laboratorijskih vežbi studenti rešavaju konkretne probleme iz domena obrade i analize medicinske slike, koje rešavaju na realnim medicinskim snimcima u MATLAB okruženju. Projekti se rade na konkretnim problemima iz digitalne obrade i analize medicinskih snimaka.

  Sadržaj predmeta:
  - Osnovni pojmovi – digitalna medicinska slika, 2D i 3D, modaliteti, rezolucija, izotropija, dinamička slika, interpolacija
  - Multiveličinska analiza slike – analiza i sinteza, gausova i laplasova piramida, vejvleti, DWT
  - Obrada medicinske slike za prikaz: digitalni rendgen snimci, MSE i korekcije MTF-a, normalizacija, skidanje šuma, toniranje
  - Optimizacija – metode, merenje distance, testiranje hipoteza
  - Registracija – normalizacija slike, (perspektivne) transformacije slike, deformacije, deformabilna registracija, deformaciona polja, objektivne mere
  - Segmentacija –po iluminaciji, zmije, level sets, mean shift, graf cuts, Markovljeva polja
  - Modeliranje oblika i pojava – statistički modeli oblika, aktivni modeli pojave (AAM)

 • Način polaganja

  - Pismeni ispit
  - Vežbe sa aktivnim učešćem
  - Projekat (može cela ocena samo kroz projekat)