Odabrana poglavlja iz akustike i audiotehnike
 • Naziv predmeta: Odabrana poglavlja iz akustike i audiotehnike
  ESPB: 15
  Studije: Doktorske akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Vlado Delić

 • Sadržaj predmeta

  - Fizička akustika: zračenje i prostiranje zvuka, karakteristike zvuka.
  - Fiziološka akustika: percepcija zvuka i uticaj na čoveka (šta i kako čujemo: dB, foni i soni, dB(A)).
  - Psiho-akustika: osećaj zvuka (intenzitet, visina i boja tona), binauralna lokalizacija, efekat maskiranja.
  - Analogije: elektro-akustičke i elektro-mehaničke analogije.
  - Elektroakustički pretvarači: mikrofoni, zvučnici, slušalice.
  - Elektroakustički uređaji: tonska tehnika, merni uređaji, filtri, pojačavači.
  - Snimanje i reprodukcija zvuka: analogno (magnetno i optičko) i digitalno (disk, CD, DVD, MP3).
  - Kompresija i prenos audio signala: analogni (FM stereo) i digitalni (GSM, VoIP, DAB - digitalni radio).
  - Akustika prostorija: zvuk u zatvorenom prostoru, vreme reverberacije, apsorberi zvuka, akustička obrada prostorija, akustika studijskih i režijskih prostora, akustika koncertnih sala, operskih kuća i crkava.
  - Ozvučenje: sistemi za ozvučavanje otvorenog i zatvorenog prostora.
  - Muzika: melodija, ritam i dinamika, kvalitet muzike, muzički instrumenti, postavka i snimanje orkestra.
  - Dramsko snimanje: snimanje govornog programa sa više izvođača, zvučna kulisa (efekti, šumovi).
  - Buka: izvori i širenje, nivo i doza buke, propisi o dopuštenom nivou, standardi i tehnike merenja, monitoring buke u radnoj i životnoj sredini, metode suzbijanja i zaštite od buke.
  - Građevinska akustika: putevi širenja buke, izolaciona moć pregrada, akustičke barijere i zakloni, zaštitnici.

  Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad u oblasti akustike i audiotehnike. Studijski istraživački rad obuhvata aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizaciju i izvođenje eksperimenata i statističku obradu podataka, numeričke simulacije, pisanje rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije.

 • Način polaganja

  Odbrana projekta i usmeni deo ispita.