Govorna komunikacija čovek-mašina
 • Naziv predmeta: Govorna komunikacija čovek-mašina
  ESPB: 15
  Studije: Doktorske akademske studije
  Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije
  Nastavnik: Vlado Delić

 • Sadržaj predmeta

  U cilju razumevanja algoritama za automatsko prepoznavanje i sintezu govora (ASR i TTS) potrebno je detaljnije upoznati karakteristike čula sluha i govornog signala, njihove akustičke i lingvističke modele. Tako studenti stiču znanja potrebna za rad sa govornim bazama i razumevanje algoritama za ASR i TTS. Do kraja kursa studenti dobro upoznaju mogućnosti ASR i TTS, kao i alata za razvoj aplikacija baziranih na ovim govornim tehnologijama. Uz to, studenti se upoznaju sa obradom prirodnog jezika i dijaloškim sistemima. Kroz razvoj i testiranje ASR i/ili TTS sistema u okviru projekta osposobljavaju se za dalji stručni rad i doprinose u ovoj oblasti.

  - Fiziološka akustika i akustičko modelovanje govora.
  - Psihoakustika i percepcija zvuka.
  - Artikulatorna i akustička fonetika.
  - Osnovi teorije formalnih jezika.
  - Lingvističko modelovanje govora.
  - Predobrada govornog signala i izdvajanje relevantnih obeležja.
  - Snimanje i obrada govornih baza za ASR i TTS.
  - Teorija konačnih automata i statistički modeli, skriveni Markovljevi modeli (HMM).
  - Viterbijev algoritam, vektorska kvantizacija, klasterovanje, tehnike parsiranja.
  - Algoritmi na bazi poređenja uzoraka i dinamičko programiranje (DTW).
  - Statistički pristup na bazi HMM.
  - Ekspertski sistemi za automatsko prepoznavanje govora.
  - Neuralne mreže (ANN) i hibridni sistemi (ANN-HMM).
  - Algoritmi za identifikaciju i verifikaciju govornika.
  - Morfološko-sintaksna analiza teksta.
  - Konkatenativni pristup sintezi govora na osnovu teksta.
  - Sinteza govora u vremenskom domenu.
  - Parametarska sinteza govora.
  - Telefonski i internet govorni portali (CTI, IVR).
  - Automatizacija pozivnih centara (Call Centre).
  - Primene u domaćinstvu, industriji, automobilima.
  - Humane primene govornih tehnologija.
  - Učenje srpskog kao stranog jezika pomoću govornih mašina.
  - Korišćenje standardnih softverskih alata za rad sa zvukom (Sound Forge, Praat).
  - Implementacija algoritama za obradu govornog signala (Sound Forge, Praat, HTK, Matlab, DSP).
  - Alati za razvoj aplikacija sa govornim tehnologijama (SAPI, VoiceXML).

 • Način polaganja

  Odbrana projekta i usmeni deo ispita.