Statističke osnove, obrada i modelovanje biomedicinskih signala
 • Naziv predmeta: Statističke osnove, obrada i modelovanje biomedicinskih signala
  ESPB: 7
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Biomedicinsko inženjerstvo
  Nastavnici: Tatjana Lončar Turukalo
  i Tatjana Grbić Asistenti: Vladimir Ostojić, Nataša Duraković, Tijana Delić i Ivan Lazić

 • Sadržaj predmeta

  Cilj predmeta je uvođenje elemenata digitalne obrade signala, teorije verovatnoće i slučajnih procesa neophodnih za savladavanje metodoloških pristupa u statističkoj obradi biomedicinskih signala. Studenti će se upoznati sa teorijskim osnovama i primerima osnovnih metoda obrade signala, prilagiđenih biomedicinskim aplikacijama. Biće prikazane osnovne osobine anlognih i digitalnih signala i sistema, kao i osnovnih alata koji se koriste za njihovu analizu. Primena teorije verovatnoće i slučajnih procesa u obradi signala, sa akcentom na analizi biomedicinskih signala sa aspekta slučajnih procesa, njihovih osobina i principa njihove analize.

  - Uvod - ponavljanje: analogni signali i sistemi, osnovne operacije nad signalima, korelacija, konvolucija, Furijeova transformacija
  - Digitalni signali i sistemi, teorema o odmeravanju
  - Z transformacija, Furijeova transofrmacija diskretnih signala, FIR i IIR sistemi
  - Diskretna Furijeova transformacija, praktično izračunavanje spektra, primene
  - Prostor verovatnoće
  - Jednodimenzionalna i višedimenzionalna slučajna promenljiva diskretnog i apsolutno neprekidnog tipa
  - Centralne granične teoreme
  - Uvod u teoriju slučajnih procesa
  - Stacionarni i ergodični slučajni procesi

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze: kolokvijumi sa računarskih vežbi (obavezne), predispitni testovi. Ispitne obaveze: pismeni deo ispita.