Digitalna obrada slike
 • Naziv predmeta: Digitalna obrada slike
  ESPB: 4
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Biomedicinsko inženjerstvo
  Nastavnici: Tatjana Lončar Turukalo i Olivera Šveljo
  Asistenti: Vladimir Ostojić

 • Sadržaj predmeta

  Cilj predmeta je da pruži studentima tehnička znanja neophodna da ovladaju savremenim procesima digitalne obrade slike kao važnog dijagnostičkog sredstva u medicini. Studenti će kroz teorijski i praktičan rad u skladu sa najboljom svetskom praksom spoznati kako da primene tehnike digitalne obrade slike u praksi. U okviru kursa se stiču osnovna znanja neophodna za analizu i obradu slike, kako sa teorijskog aspekta, tako i sa aspekta praktične realizacije različitih algoritama digitalne obrade slike. Stiču se znanja iz oblasti obrada za prikaz i izdvajanje atributa slike radi dalje obrade na računaru (automatske metode za pomoć u dijagnostici):
  - Uvod u digitalnu obradu slike
  - Osnovni pojmovi u obradi slike
  - Poboljšanje slike u prostornom domenu
  - Poboljšanje slike u frekvencijskom domenu
  - Restauracija slike
  - Obrada slike u boji i pseudokolor obrada slike
  - Kompresija slike
  - Morfološka obrada slike
  - Segmentacija slike

 • Način polaganja

  Predispitne obaveze (obavezne): domaći zadaci, kolokvijumi sa računarskih vežbi. Ispitne obaveze: pismeni deo ispita.