Analiza i obrada biomedicinskih signala
 • Naziv predmeta: Analiza i obrada biomedicinskih signala
  ESPB: 5
  Studije: Osnovne akademske studije
  Smer: Biomedicinsko inženjerstvo
  Nastavnici: Dragana Bajić i Olivera Šveljo
  E-mail: dragana.bajic@gmail.com
  Asistent: Tamara Škorić

 • Sadržaj predmeta

  Upoznavanje sa karakterističnim principima analize realnih biomedicinskih signala, kako sa stanovišta teorije obrade signala, tako i sa stanovišta teorije slučajnih procesa. Pkazuje se kako se primenom različitih analitičkih postupaka određuju karakteristike signala za dijagnostičku i prognostičku podršku lekarima.

  1D signali: Organizam kao skup senzora, aktuatora i prenosnih puteva. Osnovne procedure predobrade neophodne za dalju analizu. Vrste i primeri biomedicinskih signala sa naglaskom na kardiovaskularne - karakteristični parametri, kompleksnost i uparivanje, parametri u frekvencijskom domenu. Izvedeni signali – PI, HR, SBP, DBP, MBP, QT. Primeri analize 1D signala – Poenkare plot i beskonačno diferencijalno klipovanje. Za ilustrativne primere na vežbama koriste se, sa dozvolom vlasnika, signali kardiovaskularnih pacijenata i laboratorijskih životinja, kao i signali koji se snimaju tokom izvođenja vežbi.

  Tomografski signali: Radonova transformacija kao osnov višedimenzionalne dijagnostike: - sinogrami, teorijske osnove, aplikacije. Principi rekonstrukcije preseka – filtrirana obrnuta projekcija, Furijeova teorema o slojevima, iterativne procedure. Eksponencijalna Radonova transformacija. Primena Radonove transformacije kod različitih načina generisanja tomografskih slika (CT, SPECT, PET, NMR, ultrazvuk). Karakteristični artefakti u tomografskim prikazima koji se dobijaju navedenim tehnikama.

  Planirane su stručne ekskurzijе radi upoznavanja sa opremom - bolnica Bežanijska kosa i Laboratorija za kardiovaskularnu farmakologiju Medicinskog fakulteta (Beograd) i Centar za imidžing (Sremska Kamenica).

 • Način polaganja

  Ispit je pismeni. Opciono kolokvijumi. Vežbe učestvuju u formiranju ocene do 20%.