Živko Bojović

 • Telefon: 0214852525
  E-mail: zivko@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: docent
  Kabinet: 300A, Blok F

 • Predmeti

  - Telekomunikacione mreže i saobraćaj
  - Telekomunikacione mreže sledeće generacije
  - Telekomunikacione mreže
  - Računarske komunikacije
  - IP tehnologije
  - Softver telekomunikacionih sistema

 • Biografija

  Doc. dr Živko Bojović je rođen 1967. godine u Peći, gde je završio osnovnu i srednju školu. Elektrotehnički fakultet u Prištini, smer elektronika sa telekomunikacijama, završio je 1992. godine. Ispite na postdiplomskim studijama položio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 2000. godine, a magistarsku tezu: „Priprema i obrada govornih baza namenjenih automatskom prepoznavanju i sintezi govora na srpskom jeziku“ uspešno je odbranio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine. Doktorsku disertaciju: „Testiranje kvaliteta servisa u živoj IP MPLS mreži“ odbranio je 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

  U perodu od 1992. do 1994. godine radio je kao glavni organizator informacionog sistema BK grupe. Od januara 1995. do decembra 2014. godine radio je kao rukovodilac i inženjer u preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d.. Za docenta na FTN-u, na Katedri za telekomunikacije i obradu signala izabran je januara 2015. godine. Član je IEEE Computer Society i Inženjerske komore Srbije, a poseduje i licence za Odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema i Odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema. Član je uređivačkog odbora časopisa Inventi Rapid.

  Oblasti naučnog interesovanja doc. dr Živka Bojovića su računarske mreže, Internet tehnologije, Internet inteligentnih uređaja, softverski definisane mreže, Cloud Computing, pametna (smart) tehnološka rešenja (integracija računarskih mreža, multimedijalnih tehnologija i informacionih sistema u mrežama sledećih generacija), tehnologije elektronskog poslovanja, itd. Objavio je više radova u časopisima od međunarodnog značaja na SCI listi, na IEEE konferencijama od međunarodnog značaja i preko deset radova na konferencijama i u časopisima od nacionalnog značaja.

 • Radovi

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “A Novel Scheme for Dynamic Triggering Of Packet Dispersion”, Nemanja Ninković, Živko Bojović, Slavko Gajin; ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, ISSN 1392–1215, Vol. 20, No. 5, pp.162-169 (2014), DOI: 10.5755/j01.eee.20.5.5429

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Comparative Analysis of the Performance of Different Codecs in a live VoIP network using SIP protocol”, Živko Bojović, Zoran Perić, Vlado Delić, Emil Šećerov, Milan Sečujski, Vojin Šenk; ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, ISSN 1392–1215, Vol.117, No.1, pp.37-42 (2012), DOI: 10.5755/j01.eee.117.1.1050

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Intervendor working of VoIP networks”, Živko Bojović, Vojin Šenk, Dušan Dobromirov, Petar Bojović; THE JOURNAL OF THE INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS PROFESSIONALS, ISSN 1755-9278, Vol.5, No.5, pp.26-32 (2011)

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Maximizing the Profit of Telecom operators by a Novel Traffic Scheduling Policy”, Živko Bojović, Emil Šećerov, Dušan Dobromirov, Vojin Šenk: ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, ISSN 1392–1215, Vol.113, No.7, pp.67-72 (2011), DOI: 10.5755/j01.eee.113.7.615

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “QoS testing in a live private IP MPLS network with CoS implemented”, Živko Bojović, Emil Šećerov, Vojin Šenk; COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS JOURNAL, ISSN:1820–0214, Vol.7, No.3, pp.529-549 (2010), DOI: 10.2298/CSIS090710007B