Vojin Šenk

 • Telefon: 021/485-2534
  E-mail: vojin_senk@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: redovni profesor
  Kabinet: 227, Blok F

 • Predmeti

  - Uvod u teoriju informacija (EET_OAS)
  - Preduzetništvo u informaciono-komunikacionim tehnologijama (EET_OAS)
  - Tehnike kodovanja (EET_OAS_TS(iOS))
  - Android/iOS programiranje (EET_OAS_TS(iOS))
  - Algoritmi detekcije i estimacije signala (EET_DAS)
  - Projektovanje komunikacionih sistema (PST_OAS)

 • Biografija

  Prof. dr Vojin Šenk rođen je 1958. godine u Beogradu. Od 1960. živi u Novom Sadu. Osnovnu školu, a zatim i gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završio je u Novom Sadu, 1972, odnosno 1976. godine. Diplomirao je 1981. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na Odseku za elektrotehniku, smer Elektronika i telekomunikacije. Nakon diplomiranja radio kao inženjer održavanja u RO Naftagas-Gas do kraja 1986. U toku 1983. godine odslužio je vojni rok u Zagrebu i Užicu. Od početka 1987. radi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao asistent na više predmeta u oblasti telekomunikacija i električnih merenja. Magistrirao je 1989. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, sa tezom pod naslovom „Zaštitno kodovanje kratkih binarnih poruka za prenos kroz kanale Gilbertovog tipa.“ Doktorsku disertaciju, pod naslovom „Eksponent greške konkretnih familija zaštitnih kodova i suboptimalni postupci dekodovanja koji omogućavaju njegovo dostizanje“ odbranio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1992. godine. U zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je 1993. godine, a u zvanje vanrednog profesora 1998. godine. U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Telekomunikacije i Obrada signala izabran je 2003. godine. Boravio je dva puta po 2 meseca na specijalizaciji u Karlsrueu, Nemačka, i po jednom po 2 meseca u Milanu, Italija i Budimpešti, Mađarska.

  Objavio je tri monografije, iz uže stručne oblasti zaštitnog kodovanja, ali i iz oblasti Transfera tehnologije (približavanja rezultata naučnih istraživanja praktičnoj primeni). Objavio je i preko 200 naučnih radova, uglavnom na međunarodnom nivou (međunarodne monografije, časopisi i konferencije). Bio je recenzent velikog broja knjiga, zbirki i naučnih radova koji su objavljeni kako u zemlji tako i u inostranstvu.

  Predaje Teoriju informacija i komunikacija, a bavi se svim aspektima telekomunikacija. Posebna oblast interesovanja su mu konstrukcija efikasnih algoritama za dekodovanje zaštitnih kodova, kao i geometrijska analiza performansi tih kodova. Organizator serije kurseva za potrebe privrede pod nazivom „Napredne komunikacione tehnologije“. Aktivni je učesnik u procesima saradnje sa industrijom o čemu svedoče dva patenta i preko 20 projekata u području komunikacionog softvera, uglavnom za inostrane naručioce.

  Član je IEEE od 1986. godine. Od 1998. do 2001. bio je rukovodilac Instituta za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Tokom sedam meseci krajem 2001. i početkom 2002. radio u Ministarstvu za nauku, tehnologiju i razvoj kao rukovodilac radne grupe zadužene za uspostavljanje organizacionih i pravnih uslova za organizovanje Inovacionih centara, Centara za transfer tehnologije, Inkubatora kompanija visoke tehnologije i Naučno-tehnoloških parkova u Republici Srbiji. Od 2002. do 2004. godine bio je koordinator Tempus projekta „University Science Parks – Organisational Framework.“ Poslednje godine dobrim delom je posvetio organizovanju Naučno-tehnološkog parka Novi Sad kao osnovnog instrumenta za ubrzanje transfera tehnologije sa Univerziteta u praksu. Koordinator Takmičenja za najbolju tehnolo[ku inovaciju u Srbiji od 2005. godine. Bio je nosilac nacionalnog projekta izrade studije izvodljivosti za izgradnju naučno-tehnoloških parkova u Srbiji. Dobitnik je WIPO Creativity Award, nagrade koju Svetska organizacija za zaštitu intelektualne svojine dodeljuje istaknutim pojedincima u svetu (do 6 nagrada godišnje) za „izvrsnost u inovativnim naporima koji povećavaju nivo implementacije i korišćenja intelektualne svojine kao oruđa ekonomskog razvoja.“ Koordinator Evropske preduzetničke mreže na Univerzitetu u Novom Sadu. Dobitnik povelje Kapetan Miša Anastasijević za inovacije za 2006. godinu. Dobitnik nagrade Dunavski cvet za 2013. godinu. Dobitnik Telenorove nagrade za najbolji naučni rad iz oblasti telekomunikacija u 2010. godini. Dobitnik nagrade IMP OOUR Telekomunikacije, Beograd kao najbolji rad na XXIX jugoslovenskoj konferenciji ETANa u oblasti telekomunikacija, 1985. Dobitnik nagrade za najbolji rad na L konferenciji ETRANa u oblasti telekomunikacija 2006. Recenzirao radove za sledeće časopise: Electronics Letters, IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Signal Processing Letters, IEEE Communications Letters, IEEE Transactions on Image Processing, IEE Proceedings on Communications. Osnivač je preduzeća NSCom d.o.o., koje je, sa svoje strane, manjinski osnivač preduzeća Zesium mobile d.o.o. Oba preduzeća bave se razvojem komunikacionog softvera. Osnivač je agencije Konekta konsalting d.o.o. specijalizovane za pružanje konsultantskih usluga visokotehnološkim preduzećima.

  Oženjen je i ima troje dece. Od stranih jezika govori i piše engleski i italijanski, a u stanju je da se služi literaturom na nemačkom i ruskom jeziku.

 • Radovi

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  Vukobratović D., Šenk V.: Design and Evaluation of Irregular LDPC Codes Using ACE Spectrum, IEEE Transactions on Communications, 2009, Vol. 57, No 8,, pp. 2272-2279, ISSN 0090-6778, UDK: 10.1109/TCOMM.2009.08.070548

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  Sejdinović D., Vukobratović D., Doufexi A., Šenk V., Piechocki R.: Expanding Window Fountain Codes for Unequal Error Protection, IEEE Transactions on Communications, 2009, Vol. 57, No 9, pp. 2510-2516, UDK: 10.1109/TCOMM.2009.09.070616

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  Vukobratović D., Šenk V.: Generalized ACE Constrained Progressive Edge-Growth LDPC Code Design , IEEE Communications Letters, 2008, Vol. 12, No 1, pp. 32-34, ISSN 1089-7798, UDK: 10.1109/LCOMM.2008.071457

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  Kovačević M., Šenk V.: On Possible Dependence Structures of a Set of Random Variables, Acta Mathematica Hungarica, 2012, Vol. 135, No 3, pp. 286-296

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  Bojović Ž., Perić Z., Delić V., Šećerov E., Sečujski M., Šenk V.: Comparative Analysis of the Performance of Different Codecs in a live VoIP network using SIP protocol, Electronics and electrical engineering, 2012, Vol. 117, No 1, pp. 37-42, ISSN 1392-1215