Vladimir Ostojić

 • Telefon: 021/485-2525
  E-mail: vladimir.ostojic@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: asistent
  Kabinet: 215, Blok F

 • Predmeti

  - Digitalna obrada slike (BMI)
  - Obrada slike u medicini (BMI)
  - Obrada slike u medicini (OS)
  - Statističke osnove, obrada i modelovanje biomedicinskih signala
  - Komunikacioni sistemi (BMI)

 • Biografija

  Vladimir Ostojić je rođen u Somboru, Srbija, 17. marta 1988. Diplomu master inženjera elektrotehnike i računarstva stiče 2012. godine na smeru Telekomunikacije i obrada signala Fakulteta tehničkih nauka. Studije je završio sa prosečnom ocenom 10, odbranivši tezu: „Primena SCICA i EEMD-ICA metoda na kardiovaskularne signale”. Dobitnik je nagrade Telenor fondacije kao najbolji diplomirani student 2012. godine u oblasti telekomunikacija. Iste godine dobija nagradu „Momčilo Momo Novković” od Fakulteta tehničkih nauka za izvanredna postignuća tokom studija.

  Radio je u Zesium Mobile kao programer pripravnik od oktobra 2010. do februara 2012. godine. Od februara 2012. do novembra 2012. je u Visaris d.o.o. radio kao razvojni inženjer.

  Na Katedri za telekomunikacije i obradu signala je radio od novembra 2012. kao istraživač pripravnik na projektu Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije – projekat tehnološkog razvoja br. 32040 „Razvoj multivarijabilnih metoda za analitičku podršku biomedicinskoj dijagnostici”. Iste godine upisuje doktorske studije. U decembru 2014. godine je biran u zvanje istraživača pripravnika, a u decembru 2015. godine je izabran u zvanje asistent-master. Uža oblast istraživanja mu je obrada biomedicinskih signala (linearna i nelinearna obrada kardiovaskularnih signala, delineacija i detekcija artefakata) i obrada medicinske slike (multiveličinsko pojačanje kontrasta, multienergetska radiografija, modelovanje rasejanja x-zraka, registracija snimaka, modelovanje i uklanjanje artefakata obrade, kompjuterska vizija, mašinsko učenje).

 • Radovi

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Recursive anisotropic diffusion denoising”, V. Ostojić, Đ. Starčević, V. Petrović; Electronics Letters, vol. 52, no. 17, pp. 1449-1451, 8 18 2016. doi: 10.1049/el.2016.1614

  (M33) Rad na međunarodnoj konferenciji

  “Empirical Mode Decomposition Based Real-Time Blood Pressure Delineation and Quality Assessment”, V. Ostojić, T. Lončar-Turukalo, D. Bajić; Computing in Cardiology 2013, September 2013, Zaragoza, Spain. ISSN 2325 – 8861, pp:221-224

  (M33) Rad na međunarodnoj konferenciji

  “Automatic radiography image orientation using machine learning”, Đ. Starčević, V. Ostojić, V. Petrović;TELFOR 2014, Belgrade, ISBN:978-1-4799-6190-0, 509-512

  (M33) Rad na međunarodnoj konferenciji

  “Artifact reduction in multiscale contrast enhancement for digital radiography”, V. Ostojić, Đ. Starčević, V. Petrović; TELFOR 2014, Belgrade, ISBN:978-1-4799-6190-0, 513-516

  (M33) Rad na međunarodnoj konferenciji

  “Detection of collimation field in digital radiography using Frobenius norm of Hessian”, V. Ostojić, Đ. Starčević, V. Petrović; 23. Telekomunikacioni forum TELFOR 2015, Belgrade, 24-26 November, 2015, pp. 476-479, ISBN 978-1-5090-0054-8