Tamara Škorić

 • Telefon: 021/485-2529
  E-mail: tamara.ceranic@gmail.com
  Akademsko zvanje: docent
  Kabinet: 228, Blok F

 • Predmeti

  - Obrada biomedicinskih signala
  - Analiza i obrada biomedicinskih signala
  - Telekomunikacione mreže
  - Računarske komunikacije
  - Uvod u komunikacione mreže
  - Optičke telekomunikacije
  - Principi digitalnih komunikacija
  - Komunikacione mreže

 • Biografija

  Tamara Škorić (rođena Ćeranić) diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek Telekomunikacije i obrada signala, 2009. godine. Na istom fakultetu završila je i master stuidje 2010. godine. Master rad „Akvizicija i prenos podataka od male hidroelektrane do dispečerskog centra“, pod mentorstvom prof. dr Dragane Bajić, nagrađen je prvom Pupinovom nagradom za najbolji master rad u periodu 2007-2010. godine. U toku studija, samostalno je objavljivala radove na nacionalnim konferencijama i radila praksu u nekoliko kompanija.

  Zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka od 2011. do 2015. godine kao istraživač saradnik na projektu „Razvoj maltivarijabilnih metoda za analitičku podršku u biomedicinskoj dijagnostici“, a nakon toga kao asistent na istom fakultetu. Objavila je 20 naučnih radova, od kojih je većina vezana za obradu biomedicinskih signala, što predstavlja i njeno trenutno polje istraživačkog interesovanja. Položila je sve ispite na doktorskim studijama i trenutno radi na izradi doktorske teze. Lični podaci: udata, majka jedne devojčice.

 • Radovi

  (M21A) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  Tamara Škorić, Olivera Šarenac, Branislav Milovanović, Nina Japundžić−Žigon, Dragana Bajić (2017), "On consistencyof cross-approximate entropy in cardiovascular and artificial environments", Complexity (IF=4.621), vol. 2017, pp. 1-15, Wiley and Hindawi, ISSN: 1076-2787,https://doi.org/10.1155/2017/8365685.

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  Tamara Škorić, Omer Mohamoud, Branislav Milovanović, Nina Japundžić−Žigon, Dragana Bajić (2017) , “Binarized cross-approximate entropy in crowdsensing enviroment“, Computers in Biology and Medicine (IF 1.836), vol. 80, pp. 137-147, Elsevier, ISSN 0010- 4825, https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2016.11.019

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  Sladjana Jovanovic, Tamara Škorić, Olivera Šarenac, Sanja Milutinovic-Smiljanic, Nina Japundžić−Žigon, Dragana Bajić (2018),”Copula as a dynamic measure of cardiovascular signal interactions”, Biomedical Signal Processing and Control, vol. 43, pp. 250-264, Elsevier, ISSN: 1746-8094.

  (M22) Rad u međunarodnom časopisu

  Tasic Tatjana, Jovanovic Sladjana, Mohamoud Omer, Tamara Škorić, Japundzic-Zigon Nina, Bajic Dragana (2017), „Dependency Structures in Differentially Coded Cardiovascular Time Series“, Computational and Mathematical methods in medicine (IF=0.937), vol. 2017, pp. 1-17, Hindawi, ISSN 1748-670X, https://doi.org/10.1155/2017/2082351.

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  T. Ćeranić, T. Lončar-Turukalo, B. Milovanović, N. Japundžić-Žigon, D. Bajić, “Cross- Entropy of Systolic Blood Pressure – Pulse Interval: Automatic Threshold and its Reliability”, Computing in Cardilogy, CINC 2013, ISSN 2325-8861, pp. 1219-1222 (2013).