Nikša Jakovljević

 • Telefon: 021/485-2521
  E-mail: jakovnik@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: docent
  Kabinet: 225, Blok F

 • Predmeti

  - Digitalna obrada audio signala
  - Digitalni filtri
  - Komunikacioni sistemi
  - Digitalna obrada signala
  - Primena digitalne obrade signala u telekomunikacijama
  - Govorne tehnologije

 • Biografija

  Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9.79 i ocenom 10 za diplomski rad „Prepoznavanje govornika“. Magistarske studije je upisao 2002. godine na Katedri za telekomunikacije i obradu signala. Magistarski rad „Primena normalizacije vokalnog trakta u cilju unapređenja performansi sistema za automatsko prepoznavanje govora“ odbranio je 2009. godine na Fakultetu tehničkih nauka. Doktorski rad „Primena retke reprezentacije na modelima Gausovih mešavina koji se koriste za prepoznavanje govora“ odbranio je 2014. godine, takođe na Fakultetu tehničkih nauka. Bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka u periodu od 2002. do 2004. godine. Primao je stipendiju norveške vlade 2000. godine.

  Od novembra 2005. godine radi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u svojstvu asistenta pripravnika, a od oktobra 2009. u svojstvu asistenta sa magistraturom, na sledećim predmetima: Digitalna obrada signala, Digitalni filtri, Principi telekomunikacija, Osnovi telekomunikacija, Analiza telekomunikacionih signala, Analiza telekomunikacionih sistema i Telekomunikacioni signali i sistemi, Digitalna obrada audio signala i Automatsko prepoznavanje i sinteza govora. Od oktobra 2014. u svojstvu docenta je profesor na predmetima Digitalna obrada audio signala i Digitalni filtri.

  Učestvovao je u realizaciji nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata u vezi sa razvojem govornih tehnologija od kojih se izdvajaju sledeći: Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike (TR32035), Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne primene (III47020), Cross Modal Analysis of Verbal and Non-Verbal Communication, Text-to-Speech Technology for Embedded Devices, Govorna komunikacija čovek–mašina.

 • Radovi

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  “A Novel Split-and-Merge Algorithm for Hierarchical Clustering of Gaussian Mixture Models”, Popović, B., Janev, M., Pekar, D., Jakovljević, N., Gnjatović, M., Sečujski, M., Delić, V., Applied Intelligence, ISSN: 0924-669X, No. 3, Vol. 37, pp. 377-389 (2012) DOI: 10.1007/s10489-011-0333-9

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Comparison of Linear Discriminant Analysis Approaches in Automatic Speech Recognition”, N. Jakovljević , D. Mišković, M. janev, M. Sečujski, V. Delić; Elektronika Ir Elektrotechnika, Kaunas University of Technology, ISSN 1392-1215, Vol. 19, pp. 76-79 (2013) DOI:10.5755/j01.eee.19.7.5167

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Eigenvalues Driven Gaussian Selection in continuous speech recognition using HMMs with full covariance matrices”, M. Janev, N. Jakovljević, D. Pekar, V. Delić, Applied Intelligence ISSN: 0924-669X, Springer Netherlands, Vol. 33, No. 2, pp. 107-116 (2010) DOI: 10.1007/s10489-008-0152-9

  (M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom

  “User-awareness and adaptation in conversational agents”, V. Delić, M. Gnjatović, N. Jakovljević, B. Popović, I. Jokić, M. Bojanić, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics ISSN: 0353-3670, Vol. 27, No. 3, pp. 375-387 (2014) DOI: 10.2298/FUEE1403375D

  (M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Gaussian Mixture Model with Precision Matrices Approximated by Sparsely Represented Eigenvectors”, N. Jakovljević, Telekomunikacioni forum TELFOR (22; Beograd; 2014 ) ISBN 978-1-4799-6190-0, pp. 435-440, DOI: 10.1109/TELFOR.2014.7034441