Mladen Kovačević

 • Telefon: 021/485-2524
  E-mail: kmladen@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: docent
  Kabinet: 217, Blok F

 • Predmeti

  - Osnovi digitalnih komunikacija
  - Digitalne modulacije
  - Principi digitalnih komunikacija
  - Principi digitalnih modulacija

 • Biografija

  Mladen Kovačević rođen je 1984. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je 2007. godine na Departmanu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa tezom „Analiza kompleksnosti sekvencijalnog dekodovanja“, a doktorirao 2014. godine na istom Departmanu sa tezom „Zaštitni kodovi u prostorima skupova i multiskupova i njihove primene u permutacionim kanalima“.

  Od 2009. godine zaposlen je kao asistent, a od 2015. kao docent na Katedri za telekomunikacije i obradu signala, gde drži predavanja i vežbe iz više predmeta na osnovnim studijama elektrotehničke i saobraćajne struke. Od oktobra 2015. godine nalazi se na postdoktorskom usavršavanju na univerzitetu National University of Singapore. Oblasti njegovog naučnog interesovanja su teorija informacija, zaštitno kodovanje i teorija kompleksnosti.

 • Radovi

  (M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti

  “Zero-Error Capacity of a Class of Timing Channels”, M. Kovačević, P. Popovski; IEEE Transactions on Information Theory, ISSN 0018-9448, Vol. 60, No. 11, pp. 6796-6800 (2014) DOI: 10.1109/TIT.2014.2352613

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  “On the Entropy of Couplings”, M. Kovačević, I. Stanojević, V. Šenk; Information and Computation, Elsevier, ISSN 0890-5401, Vol. 242, pp. 369-382 (2015) DOI: 10.1016/j.ic.2015.04.003

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  “Perfect Codes in the Discrete Simplex”, M. Kovačević, D. Vukobratović; Designs Codes and Cryptography, Springer, ISSN 0925-1022, Vol. 75, No. 1, pp. 81-95 (2015) DOI: 10.1007/s10623-013-9893-5

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  “Subset Codes for Packet Networks”, M. Kovačević, D. Vukobratović; IEEE Communications Letters, ISSN 1089-7798, Vol. 17, No. 4, pp. 729-732 (2013) DOI: 10.1109/LCOMM.2013.022713.122397

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “Information-Geometric Equivalence of Transportation Polytopes”, M. Kovačević, I. Stanojević, V. Šenk; Problems of Information Transmission, Pleiades Publishing & Springer, ISSN 0032-9460, Vol. 51, No. 2, pp. 103-109 (2015) DOI: 10.1134/S0032946015020027