Miodrag Milić

 • Telefon: 021/485-2531
  E-mail: milic@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: asistent
  Kabinet: 303, Blok F

 • Predmeti

  - Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 1
  - Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 2
  - Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 2
  - Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 4

 • Biografija

  Rođen 1975. godine u Zadru. Diplomirao 2000. godine na Katedri za telekomunikacije i obradu signala Fakulteta tehničkih nauka. Naslov diplomskog rada: „Primena objektno-orijentisanog programiranja u obradi slike“. Magistrirao 2010. godine. Naslov magistarske teze: „Kriptografske heš funkcije: analiza i principi dizajniranja“. Oblasti interesovanja: kriptografija, kriptografske heš funkcije, objektno-orijentisano programiranje, programski jezici C++ i Java.

  Autor dva udžbenika:

  1. Miodrag Milić, Duško Bekut: Primena računara u elektroenergetici: C++, Novi Sad, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2007. ISBN 978-86-7892-043-1

  2. Miodrag Milić, Radojica Bibić, Duško Bekut: Primena računara u elektroenergetici: C++: zbirka rešenih zadataka, Novi Sad, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2007. ISBN 978-86-7892-074-5.

 • Radovi

  (M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom

  M. Milić and V. Šenk, “Uniform logical cryptanalysis of Cubehash function”, Facta Universitatis Series: Electronics and Energetics, 2010. Available: http://factaee.elfak.ni.ac.rs/fu2k103/9cubehash.pdf