Milan Sečujski

 • Telefon: 021/485-2533
  E-mail: secujski@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: vanredni profesor
  Kabinet: 221, Blok F

 • Predmeti

  - Digitalna obrada signala
  - Primena digitalne obrade signala u telekomunikacijama
  - Prepoznavanje oblika (BMI)
  - Govorne tehnologije
  - Akustika i audio-tehnika

 • Biografija

  Milan Sečujski rođen je 1.12.1975. u Novom Sadu, gde je 1994. godine završio prirodno-matematički smer gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, a 1999. i Fakultet tehničkih nauka. Diplomirao je na elektrotehničkom odseku, na smeru telekomunikacije, na problemu automatske sinteze govora na osnovu teksta. Odmah je počeo da radi u nastavi na predmetima iz oblasti telekomunikacija, a paralelno je pohađao postdiplomske studije na FTN, gde je i magistrirao 2002, a potom bio izabran u zvanje asistenta.

  Na Katedri za telekomunikacije i obradu signala učestvuje u radu AlfaNum tima, posvećenog istraživanjima i razvoju u oblasti govornih tehnologija na srpskom jeziku – automatskog prepoznavanja govora i sinteze govora na osnovu teksta. Ovaj tim je u svojoj oblasti ostvario do sada najbolje rezultate za ijedan južnoslovenski jezik. Projekti na bazi govornih tehnologija razvijenih na projektu AlfaNum privlače pažnju javnosti i promovisani su u nizu prezentacija i medijskih publikacija širom prostora bivše Jugoslavije, a praćeni su i nizom naučnih radova u časopisima i domaćim i stranim konferencijama.

  Milan Sečujski nalazi se na čelu dela tima koji se bavi problemom sinteze govora na osnovu teksta, i u okviru svog magistarskog rada realizovao je sistem koji omogućuje sintezu govora koji je izuzetno razumljiv i zvuči daleko prirodnije nego što su to dosadašnji sintetizatori uspevali da postignu. Ovo je bilo moguće zahvaljujući sistemu za automatsko generisanje prozodijskih obeležja govora, opisanom u magistarskom radu „Prozodijski elementi u sintezi govora na srpskom jeziku“, za koji je Milan Sečujski nagrađen Pupinovom nagradom Matice Srpske 2004. Pored toga, sintetizator govora za slepe anReader zasnovan na tom sistemu nagrađen je Plaketom društva za informatiku Srbije za najbolji razvijen i primenjen informatički proizvod u Srbiji u 2004. godini. Milan Sečujski je decembra 2009. odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Automatska morfološka analiza tekstova na srpskom jeziku“, a 2010. je izabran u zvanje docenta, a 2016. u zvanje vanrednog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 2012. obavlja funkciju rukovodioca studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije (EET) na osnovnim akademskim studijama.

 • Radovi

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  “A Novel Split-and-Merge Algorithm for Hierarchical Clustering of Gaussian Mixture Models”, Popović, B., Janev, M., Pekar, D., Jakovljević, N., Gnjatović, M., Sečujski, M., Delić, V., Applied Intelligence, ISSN: 0924-669X, No. 3, Vol. 37, pp. 377-389 (2012) DOI: 10.1007/s10489-011-0333-9

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  “Temperature-controlled acoustic surface waves”, Cselyuszka, N., Sečujski, M., Engheta, N., Crnojević-Bengin, V., New Journal of Physics, ISSN: 1367-2630, Vol.18 (2016) DOI: 10.1088/1367-2630/18/10/103006

  (M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

  “"Compressibility-Near-Zero Acoustic Metamaterial”, Cselyuszka, N., Sečujski, M., Crnojević-Bengin, V., Physics Letters A, ISSN: 0375-9601, Vol. 379, No. 1-2, pp. 33-36 (2014)

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “"AlfaNum System for Speech Synthesis in Serbian Language”, Sečujski, M., Obradović, R., Pekar, D., Jovanov, Lj., Delić, V., Lecture Notes in Artificial Intelligence – Subseries of Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, pp. 237-244 (2002)

  (M23) Rad u međunarodnom časopisu

  “A Novel Approach to Density Near-Zero Acoustic Metamaterials”, Sečujski M., Čeljuska N., Crnojević-Bengin V., Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Vol. 2015, ID 626593, pp. 1-6 (2015) DOI: 10.5755/j01.eee.18.9.2806