Edvin Pakoci

 • Telefon: /
  E-mail: edvin.pakoci@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: istraživač saradnik
  Kabinet: /

 • Biografija

  Edvin Pakoci je rođen u Zrenjaninu 1988. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu (Zrenjaninska gimnazija) kao đak generacije. Potom upisuje studije na Fakultetu tehničkih nauka, gde je 2011. godine diplomirao na usmerenju za obradu signala sa prosekom 9,96. Master studije na istom smeru završio je naredne godine sa najvišim ocenama. Tema master rada bio mu je prvi parametarski sintetizator govora iz teksta za srpski jezik, a za njega je dobio i Pupinovu nagradu 2014. godine (treća nagrada). Doktorske studije na FTN upisuje 2012. godine, i trenutno ima akademsko zvanje istraživač-saradnik. Učestvovao je u nekoliko projekata vezanih za govorne tehnologije, na kojima je radio u saradnji sa preduzećem AlfaNum iz Novog Sada. Bavio se razvojem sistema za automatsko prepoznavanje govora, anotaciju govornih baza, detekciju i prepoznavanje govornika, kao i na razvoju aplikacije - govornog asistenta za mobilne telefone na srpskom jeziku. Autor je preko 15 radova sa domaćih i međunarodnih konferencija, učestvovao je u izradi jedne naučne monografije, a koautor je i jednog rada u domaćem časopisu. Učestvovao je i u izradi 8 tehničkih rešenja (od toga 2 na međunarodnom nivou) i jednog patenta. Trenutno radi na pisanju doktorata i daljem unapređenju nekoliko sistema za prepoznavanje govora, u saradnji sa AlfaNum-om i kompanijom Speech Morphing Inc. iz SAD.

 • Radovi

  (M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

  “A Comparison of Decision Tree Based Approaches to the Modelling of Prosodic Features in Serbian”, M. Sečujski, D. Pekar, R. Mak, E. Pakoci, N. Jakovljević, V. Delić, B. Popović; Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research II, Centar za unapređenje životnih aktivnosti Beograd, ISBN 978-86-81879-46-7, pp. 75-90 (2013)

  (M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja

  “Building a Speech Repository for a Serbian LVCSR System”, S. Suzić, S. Ostrogonac, E. Pakoci, M. Bojanić; TELFOR Journal, ISSN 1821-3251, Vol. 6, No. 2, pp. 25-33 (2014)

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Deep Neural Network Based Continuous Speech Recognition for Serbian Using the Kaldi Toolkit”, B. Popović, S. Ostrogonac, E. Pakoci, N. Jakovljević, V. Delić; Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, ISBN 978-3-319-23131-0, Vol. 9319, pp. 186-192, 17th Conference Speech and Computer (2015)

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “A Phonetic Segmentation Procedure Based on Hidden Markov Models”, E. Pakoci, B. Popović, N. Jakovljević, D. Pekar, F. Yassa; Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, ISBN 978-3-319-43957-0, Vol. 9811, pp. 67-74, 18th Conference Speech and Computer (2016)

  (M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  “Voice Assistant Application for the Serbian Language”, B. Popović, E. Pakoci, N. Jakovljević, G. Kočiš, D. Pekar; Proceedings of 23rd Telecommunications Forum, IEEE Telecommunications Society, ISBN 978-1-5090-0054-8, pp. 858-861 (2015)