Dejan Nemec

 • Telefon: 021/485-2526
  E-mail: denem@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: predavač
  Kabinet: 217, Blok F

 • Predmeti

  - Telekomunikacioni sistemi i signali (SS)

 • Biografija

  Dejan Nemec je rođen 01.02.1972. godine u Kikindi. Osnovnu školu i srednju elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin“, smer računarstvo i automatika, završio je u Novom Sadu. Diplomirao je novembra 1998. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, sa srednjom ocenom 8.03 i ocenom 10 na diplomskom radu. Stručni naziv Specijalista za savremene komunikacione tehnologije iz oblasti elektrotehnike i računarstva stekao 2009. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Pohađa postdiplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad, smer Telekomunikacije. Položio je sve ispite i trenutno radi na izradi magistarske teze.

  Od januara 1999. godine radi na Fakultetu tehničkih nauka, na Katedri za telekomunikacije i obradu signala kao stručni saradnik. Januara 2001. godine se prima u stalni radni odnos kao Stručni saradnik – laborant sa visokom stručnom spremom. Pored nastavnih aktivnosti, u velikoj meri radi na izradi i organizovanju kurseva iz serije „NKT – Napredne komunikacione tehnologije“, koje organizuje Katedra za telekomunikacije i obradu signala, a namenjeni su dodatnom obrazovanju inženjera zaposlenih u privredi. Od 2002. godine je koordinator NKT kurseva. Jedan je od autora priručnika i drži predavanja na NKT kursevima: „Osnovni ISDN“, „Napredni ISDN“, „Mobilne radio-komunikacije“, „Javne mreže za prenos podataka“, „Pristupne tehnologije – DSL, KDS“, „Svet IP komunikacija“, „Tehnologija VoIP sistema“ i „MPLS“. Kako ovi kursevi predstavljaju i nastavu na Specijalističkim strukovnim studijama na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, aktivno učestvuje u nastavi na ovim studijama. U julu 2010. godine dobija zvanje predavača strukovnih studija. Od školske 2003/2004. je nastavnik zadužen za stručnu praksu na smeru Telekomunikacije.

  Bio je član tima za izradu tehničkih zahteva za „Kućnu telefonsku centralu Univerziteta u Novom Sadu“, a kao nadzorni organ pratio implementaciju iste. Bio je član tima za izradu strateškog dokumenta „Strategija razvoja širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine za period od 2007. do 2010. godine“. Član je IEEE. Od stranih jezika odlično govori i piše engleski, a služi se italijanskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje dece.

 • Radovi

  (M52) Rad u časopisu od nacionalnog značaja

  Nemec D.: Standard 802.11n - II deo: Implementacija i budućnost, Telekomunikacije - stručno-naučni časopis Republičke agencije za telekomunikacije, 2012, No 9, pp. 66-78, ISSN 1820-7782

  (M52) Rad u časopisu od nacionalnog značaja

  Nemec D.: Standard 802.11n - I deo: Razvoj, karakteristike i unapređenja koja donosi, Telekomunikacije - stručno-naučni časopis Republičke agencije za telekomunikacije, 2011, No 8, pp. 34-43, ISSN 1820-7782

  (M72) Odbranjen magistarski rad

  Nemec D.: Sigurnost i mobilnost u 802.11 mrežama, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014

  (M52) Rad u časopisu od nacionalnog značaja

  KRATAK PRIKAZ STRATEGIJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNIH TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA AP VOJVODINE ZA PERIOD OD 2007. DO 2010. GODINE

  (M52) Rad u časopisu od nacionalnog značaja

  FRAME RELAY U OKRUŽENJU ATM I MPLS MREŽA