Branislav Popović

 • Telefon: /
  E-mail: bpopovic@uns.ac.rs
  Akademsko zvanje: naučni saradnik
  Kabinet: /

 • Biografija

  Kreativan, dinamičan, ambiciozan i visoko posvećen istraživač, konsultant i razvojni programer. Angažovan u sklopu nekoliko domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata u oblasti naprednih govornih tehnologija, obrade govora i slike, interakcije čovek-mašina, algoritama mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Ostvario blisku saradnju, kako sa domaćim, tako i sa inostranim ekspertima u navedenim poljima, radeći bilo u sklopu tima, bilo kao vodeći istraživač. U oblasti interesovanja ubrajaju se kontinualno prepoznavanje i sinteza govora, prepoznavanje govornika, segmentacija govora, prepoznavanje emocija i drugi sistemi interakcije čovek-mašina. Stekao iskustvo u primeni većeg broja programskih jezika i softverskih alata. Objavio veći broj naučnih radova u časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija i više tehničkih rešenja i patenata. Poseduje izrazite komunikacione veštine i organizacione sposobnosti, kao i izražen smisao za dizajn. Radoznao, istrajan, otvoren za nove ideje, spreman na kontinualno usavršavanje. Redovni član Centra za vibro-akustičke sisteme i obradu signala (CEVAS), grupe za akustiku i govorne tehnologije, u statusu Centra izuzetnih vrednosti, akreditovanog od strane Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Član IEEE društva za računarsku inteligenciju i IEEE društva za računarske nauke.

 • Radovi

  (M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

  Sečujski M., Pekar D., Mak R., Pakoci E., Jakovljević N., Delić V., Popović B.: A comparison of decision tree based approaches to the modelling of prosodic features in Serbian, in: Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research II, Eds. Slobodan T. Jovičić, Miško Subotić, Mirjana Sovilj, Beograd, Life Activities Advancement Center

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  Krstanović L., Ralević N., Zlokolica V., Obradović R., Mišković D., Janev M., Popović B.: GMMs similarity measure based on LPP-like projection of the parameter space, Expert Systems with Applications, 2016, Vol. 66, pp. 136-148, ISSN 0957-4174

  (M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

  Popović B., Janev M., Pekar D., Jakovljević N., Gnjatović M., Sečujski M., Delić V.: A Novel Split-and-Merge Algorithm for Hierarchical Clustering of Gaussian Mixture Models, DOI:10.1007/s10489-011-0333-9, Applied Intelligence, 2012, Vol. 37, No 3 (2012), pp. 377-389, ISSN 0924-669X

  (M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom

  Popović B.: Automatic Prosody Generation in a Text-To-Speech System for Hebrew, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2014, Vol. 27, No 3, pp. 467-477, ISSN 0353-3670

  (M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom

  Delić V., Gnjatović M., Jakovljević N., Popović B., Jokić I., Bojanić M.: User-awareness and adaptation in conversational agents (invited), Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2014, Vol. 27, No 3, pp. 1-13, ISSN 0353-3670